ALGEMENE VOORWAARDEN – ATELIER LENNEKE

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als je als consument, bedrijf of instelling (Klant) een aankoop doet bij Atelier Lenneke.

De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website en kunnen per email op eerste verzoek van de Klant worden toegestuurd.  

1.2 De Website en alle inhoud op de Website is eigendom van Atelier Lenneke en beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, net als al het werk van Atelier Lenneke. Het kopiëren en/of zonder toestemming van Atelier Lenneke gebruiken van het voormelde inhoud en het werk van Atelier Lenneke is niet toegestaan.

2. HET AANBOD

2.1 Het aanbod van Atelier Lenneke is vrijblijvend. Atelier Lenneke is gerechtigd het aanbod te wijzigen.

2.2 Alle afbeeldingen op de Website en in de webshop zijn zorgvuldig en zo waarheidsgetrouw mogelijk gepubliceerd. Dit is geen garantie dat de afbeelding een exacte weergave is van het werk.  

2.3 Een kennelijke vergissing of fout in het aanbod bindt Atelier Lenneke niet.

2.4 Atelier Lenneke is niet aansprakelijk voor fouten op de Website en in de webshop. Atelier Lenneke heeft het recht informatie te wijzigen en te actualiseren, en fouten te corrigeren.

Doet de Klant een aankoop op basis van een fout op de Website of in de webshop, dan informeert Atelier Lenneke de Klant zo snel mogelijk en heeft de Klant het recht de aankoop te ontbinden.  

3. OVEREENKOMST

3.1 Door de aankoop via de Website of in de webshop sluiten de Klant en Atelier Lenneke een overeenkomst en accepteert de Klant de Algemene Voorwaarden. De aankoop is de bevestiging dat de Klant kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.

3.2 De overeenkomst komt pas tot stand nadat Atelier Lenneke de aankoop heeft bevestigd.

4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING

4.1 De prijs van het werk is vermeld op de Website of in de webshop, in Euro’s inclusief btw, exclusief verzendkosten.

4.2 De betaalmogelijkheden zijn vermeld op de Website en in de webshop. Atelier Lenneke heeft het recht de betaalmethode die de Klant bij de aankoop selecteerde, voorafgaand aan de levering te wijzigen als die methode om welke reden dan ook, niet werkt.

5. LEVERING

5.1 Atelier Lenneke voert met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de overeenkomst uit. Atelier Lenneke levert de aankoop binnen de op de Website of in de webshop aangegeven termijn, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk is overeengekomen.

Voor schilderijen geldt de levertermijn die met de Klant is overeengekomen.

5.2 Voorziet Atelier Lenneke dat de levertermijn niet kan worden nagekomen, dan neemt Atelier Lenneke contact op met de Klant en spant Atelier Lenneke zich in de overeenkomst na te komen.

Gaat de levering langer dan 15 werkdagen duren, dan kan de Klant de aankoop te annuleren in welk geval Atelier Lenneke de aankoopprijs terugbetaalt zonder dat een recht op aanvullende schadevergoeding ontstaat.

5.3 Atelier Lenneke is niet aansprakelijk voor een vertraagde levering die is veroorzaakt door derden of omstandigheden waar Atelier Lenneke geen invloed op heeft.

6. HERROEPINGSRECHT

6.1 Na ontvangst van de aankoop kan de Klant de aankoop zonder opgave van redenen binnen 14 dagen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de aankoop.

Voor de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het herroepingsrecht niet.

6.2 Maakt de Klant gebruik van het herroepingsrecht, dan meldt de Klant dit aan Atelier Lenneke en stuurt de Klant de aankoop in de originele staat en verpakking terug naar Atelier Lenneke volgens de instructies van Atelier Lenneke.

6.3 Voor door Atelier Lenneke in opdracht gemaakte schilderijen schilderijen geldt het herroepingsrecht niet. Deze werken zijn maatwerk en in opdracht van en exclusief voor de Klant door Atelier Lenneke gemaakt.

7. GARANTIE EN KLACHTEN

7.1 Atelier Lenneke garandeert dat aankoop voldoet aan de overeenkomst.

7.2 Gebreken of verkeerd geleverde producten meldt de Klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aankoop per email aan Atelier Lenneke.

8. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

8.1 De geldende Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.

8.2 Atelier Lenneke heeft het recht de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het moment waarop de Klant de voorwaarden heeft geaccepteerd.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Atelier Lenneke streeft er naar geschillen altijd eerst in goed overleg op te lossen.

9.2 Op overeenkomsten tussen de Klant en Atelier Lenneke is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is in geschillen uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd, ook als de Klant niet in Nederland woont.


________________________________________
Deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt op: 4 juli 2019.